I. EUCHARYSTIA

1. Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie. Przypominamy, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

2. W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl). Dlatego też kościół będzie otwierany 10 min. przed rozpoczęciem liturgii, a pierwszeństwo w udziale we Mszy Świętej, będzie miała rodzina, która zamówiła intencję mszalną. Podczas obecności na Mszy Swiętej należy zachować następujące wskazania:

3. Wierni i posługujący do Mszy św. powinni zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie.

4. Znak pokoju przekazuje się jedynie przez skinienie głową bez podawania rąk.

5. Wierni mogą przyjmować  Komunie Świętą według swojego wyboru do ust albo na rękę. Szczegółowe informacje na temat szafarza i 6. miejsca udzielania Komunii na rękę są udzielane bezpośrednio przed każdą Komunią Świętą.

7. Wierni powinni przystępować do Komunii zachowując odpowiedni odstęp od siebie nawzajem.

8. Z związku z najnowszymi wytycznymi postanawiamy, że

  • W niedziele zostają odwołane dodatkowe Msze święte o g. 10.00;17.00 i 20.00, w zamian od godziny 15.00 do 17.00, co półgodziny będzie sprawowany obrzęd udzielania Komunii Świętej poza Mszą z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych.
  • W dniach powszednich, Msze Święte pozostają bez zmian, dodatkowo o g.10.00, 17.00 i 18.45 będzie sprawowany obrzęd udzielania Komunii Świętej poza Mszą z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych.

9. Przypominamy o praktyce komunii duchowej o której mówili ojcowie soboru Trydenckiego w Dekrecie o Najświętszej Eucharystii z 1551 r. Streszczając tę naukę można powiedzieć, że Komunia duchowa jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.

10. Informujemy o możliwości skorzystania z transmisji Mszy Świętych w niedzielę o godzinach:

  • 7:00 – TVP 1
  • 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
  • 9:30 – Telewizja TRWAM
  • 11.00 – TVP 1
  • 13:00 – TVP POLONIA

11. Poprzez transmisje internetowe można też łączyć się z wiernymi katedry legnickiej o godzinach: 7.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.30; 20.00

12. W tygodniu można skorzystać z transmisji Mszy Świętej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1 o godz. 7.00 oraz z transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii o godz. 20.00 emitowanej w TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

13. Szczegółowy harmonogram transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych na niedziele i dni powszednie odnajdziemy na stronie internetowej: http://diecezja.legnica. pl/transmisje-mszy-swietych

II SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1. Księża będą sprawowali sakrament pokuty i pojednania na prośbę penitentów w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach., umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem stosownej odległości między penitentem a spowiednikiem.

2. Niemożliwa jest spowiedź za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej (np. telefon lub komunikator internetowy). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi na odległość i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

3. Przypominamy, że Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”. Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody. Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy). Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem. (na podstawie J. Kempa, „O uzyskaniu przebaczenia grzechów ciężkich w sytuacji nadzwyczajnej poza spowiedzią”)

4. Przypominamy również, że w obecnej sytuacji absolucja wielu penitentów równocześnie, bez poprzedniej indywidualnej spowiedzi, w sposób ogólny nie może być udzielana.

5. Po ustaniu pandemii zostanie zorganizowany dzień spowiedzi parafialnej.

III. UROCZYTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że tak długo, jak szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

2. Po Wielkanocy:

Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, to należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii zostanie odwołany i dzieci wrócą do szkół, to o terminie I Komunii Świętej należy porozmawiać z rodzicami; po wysłuchaniu ich głosów Ksiądz Proboszcz podejmie ostateczną decyzję, biorąc pod uwagę to, co zawierają punkty 3-5. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swoich dzieci w pierwotnie planowanym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach, w wyjątkowych sytuacjach niekoniecznie w niedzielę.

3. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swoich dzieci w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

4. Omówienie tych punktów odnajdziemy w osobnym artykule: „Pytania i odpowiedzi w sprawie i komunii świętej”

IV. BIERZMOWANIE

Tu również przyjmujemy zasadę, że do czasu odwołania stanu epidemii oraz powrotu dzieci i młodzieży do szkół udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone

V. DODATKOWE INFORMACJE

1. Biskup Legnicki udziela dyspensy wszystkim wiernym przebywającym na ternie diecezji legnickiej, którzy chcieliby uzyskać łaskę odpustu zupełnego, a w żaden sposób nie mogą albo mogą jedynie z  wielką trudnością wyspowiadać się i przyjąć Komunię św.: mogą oni uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii św., byleby tylko wzbudzili żal doskonały i mieli postanowienie przystąpienia do tych sakramentów, gdy tylko nadarzy się okazja, z zachowaniem pozostałych warunków odpustu.

2. W obecnej chwili, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że w przypadku zagrożenia życia nie będzie możliwe wezwanie kapłana, przypominamy, że w takich okolicznościach Kościół udziela wiernemu, który jest odpowiednio dysponowany (tzn. jest skruszony w sercu i nie ma przywiązania do grzechu), odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, pod warunkiem że za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym przypadku Kościół uzupełnia trzy pozostałe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.

3. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze legnickiej będą transmitowane w mediach społecznego przekazu przez telewizję TVT Zgorzelec oraz przez stronę www.diecezja.legnica.pl.

4. Aby wierni, nie mając możliwości gromadzenia się w kościele, mogli głębiej przeżyć obchody tych świętych dni, na stronie diecezjalnej, w zakładce „Święte Triduum Paschalne – materiały” zostaną udostępnione odpowiednie pomoce.

5. Do służby liturgicznej w tych dniach należy dopuszczać jedynie te osoby, które ukończyły 18 lat. Sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą powrotu dzieci i młodzieży do szkół.

6. Kancelaria parafialna. będzie zamknięta do odwołania . W sprawach pilnych (zapraszamy po każdej Mszy Świętej lub do kontaktu telefonicznego tel. (76) 724-44-00

7.  Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.

Pełen tekst Zarządzenie Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii, dostępny w linku: http://diecezja.legnica.pl/zarzadzenie-biskupa-legnickiego-ws-duszpasterstwa-w-stanie-pandemii/