Ruchy, stowarzyszenia i grupy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Ruchy mają swoje określone miejsce, które jest sprecyzowane w dokumentach kościelnych. Sobór Watykański II, w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”, stwierdza: „Zachowując należyty stosunek do władz kościelnych, mają świeccy prawo zakładać stowarzyszenia, kierować nimi i wstępować do już istniejących”. W ślad za tym zdaniem idzie Kodeks Prawa Kanonicznego, który potwierdza to prawo, dodając cele, dla jakich te stowarzyszenia mogą być zakładane: „Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów”.
Miejsce i rolę ruchów w Kościele lokalnym precyzuje kardynał Ratzinger w swym wystąpieniu podczas Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych w 1998 r.: „Jeśli spojrzeć teraz na historię Kościoła jako całość, widać jasno, że z jednej strony model Kościoła lokalnego, wyraźnie naznaczony posługą biskupią, stanowi strukturę nośną, trwającą poprzez wieki; lecz jest ona również nieprzerwanie poruszana falami ruchów, które nieustannie dowartościowują uniwersalistyczny aspekt posłannictwa apostolskiego i radykalizm Ewangelii i dzięki temu właśnie są w stanie zapewnić Kościołowi lokalnemu żywotność i duchową prawdziwość”. Rolą ruchów jest więc wprowadzanie w życie Kościoła radykalizmu życia Ewangelią.
Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici postrzega ruchy jako pomoc w życiu chrześcijańskim: „Rozmaite formy zrzeszonej działalności świeckich, właśnie w świecie zsekularyzowanym, stanowią wyjątkowo cenną pomoc dla wielu ludzi w prowadzeniu chrześcijańskiego życia zgodnego z wymaganiami Ewangelii oraz w zaangażowaniu misyjnym i apostolskim”.
Natomiast w encyklice Redemptoris missio widzi on rolę ruchów w ewangelizacji i działalności misyjnej Kościoła: „Ruchy te (...) stanowią prawdziwy dar Boży dla nowej ewangelizacji i dla działalności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu.” Dalej papież zachęca, aby szerzyć je i korzystać z nich dla przywrócenia żywotności życiu chrześcijańskiemu i ewangelizacji, zwłaszcza wśród młodzieży. Taka jest rola i zadanie ruchów w Kościele.