Towarzystwo Przyjaciół WSD

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis" z dnia 25 marca 1992 roku stwierdził: 
"Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie." (n. 41) 
Mając na względzie powyższe nauczanie Kościoła powołano Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, którego celem jest zapewnienie koniecznego wsparcia duchowego i materialnego Wyższemu Seminarium Duchownemu Diecezji Legnickiej. Członkowie Towarzystwa troszczą się o powołania kapłańskie, wspierają modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwijają w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej Instytucji. 

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18.00. Po Eucharystii odbywa się spotkanie formacyjne w sali nr 5 na plebanii. Opiekunem jest ks. Paweł Lityński